საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

გზამკვლევი

ეკონომიკური აგენტების საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ძირითადი ვალდებულებები

კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის რიგი დებულებების განმარტება ევროკავშირის აღმასრულებელი და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე

კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის რიგი დებულებების განმარტება ევროკავშირის აღმასრულებელი და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე

ჯარიმების ოდენობის დადგენის სახელმძღვანელო პრინციპები

კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა კონკურენციის-სამართლებრივ წარმოებაში

ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების მიზნით შესწავლის ორგანოში განცხადების შევსების გზამკვლევი სახელმძღვანელო

თანამშრომლობის პროგრამა - გზამკვლევი დოკუმენტი ეკონომიკური აგენტებისათვის

საჩივრის შევსების წესი და მისი დასაშვებობის პროცედურა

კონკურენციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კონკურენტულ გარემოზე ზეგავლენის შეფასებისა და განსახილველად სავალდებულო რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის შესახებ

"კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 მუხლზე სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმოხილვა

კონკურენციის საქმეების განხილვისას პროცედურული სამართლიანობის შესახებ