საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
შუშის ნარჩენების შეგროვება/გადამუშავების ბაზრის მონიტორინგი
2022-12-28

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, საქართველოს პარლამენტის წევრის მომართვის საფუძველზე, შუშის ნარჩენების შეგროვება/გადამუშავების ბაზრის მონიტორინგი განახორციელა. მონიტორინგის ფარგლებში დადგინდა, რომ ბაზრის წლიური მოცულობა მცირეა და 2 მილიონ ლარს არ აღემატება. შუშის ნარჩენების შეგროვების ბაზარზე, ბოლო პერიოდში, ახალი კომპანიის შესვლა ფიქსირდება, რის შედეგადაც გაიზარდა შეგროვებული ნარჩენის რაოდენობა, სარეალიზაციო ფასი და ასევე იმ ფიზიკური/იურიდიული პირების რაოდენობაც, რომელთაგანაც ხორციელდება შუშის ნარჩენების შეგროვება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, შუშის ნარჩენების შეგროვება/გადამუშავების ბაზარზე კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის რისკები არ გამოიკვეთა. 

დოკუმენტის ნახვა
საავტომობილო საწვავის ბაზრის მონიტორინგი
2022-08-17

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ საავტომობილო საწვავის ბაზრის მონიტორინგი დაასრულა. 2022 წლის 7 თვის მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, რუსეთიდან იმპორტირებული საწვავის შემთხვევაში იმპორტის დონეზე და რუმინეთიდან იმპორტირებული საწვავის შემთხვევაში საბაჟო საწყობის თვითღირებულების გათვალისწინებით კონკრეტულ კომპანიებს ფასში კონკურენტული უპირატესობა გააჩნდათ, თუმცა აღნიშნულის ასახვა საცალო ბაზარზე სათანადოდ არ მომხდარა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში ფიქსირდებოდა ნავთობზე საერთაშორისო ფასების კლება და ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარების ტენდენციაც. მიღებული შედეგების შესაბამისად, კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ საავტომობილო საწვავის ბაზარზე მოკვლევა დაიწყო.

დოკუმენტის ნახვა
ფარმაცევტული ბაზრის მონიტორინგი
2021-12-23

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ფარმაცევტული ბაზრის მონიტორინგი დაასრულა, რომელიც 2016 - 2020 წლებს მოიცავს. მონიტორინგის მიმდინარეობა დაყოფილია 2 ნაწილად: ზოგადი ეკონომიკური ანალიზი და კონკრეტული/შერჩეული მედიკამენტების ანალიზი. სააგენტოს ძირითადი დაკვირვების ობიექტს წარმოადგენდა მედიკამენტების საცალო ფასები და ფასის ცვლილებაზე მოქმედი ძირითადი გარემოებების გავლენის შეფასება საცალო ფასის ფორმირებაზე. მონიტორინგის ფარგლებში, სააგენტოს მიერ გაიცა 13 რეკომენდაცია. მონიტორინგი დაიწყო საქართველოს სახალხო დამცველის „2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციების და საქართველოს პარლამენტის დადგენილების საფუძველზე.

დოკუმენტის ნახვა
ხორბლისა და პურპროდუქტების ბაზრის მონიტორინგი
2020-07-10

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ხორბლისა და პურპროდუქტების ბაზრების მონიტორინგი განახორციელა, რომელიც მოიცავდა - 2018 წლის 10 დეკემბერს, პურის მწარმოებელი კომპანიების მიერ პურის სადისტრიბუციო/საბითუმო ფასის კონკრეტული ფაქტის კონკურენციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობას. მონიტორინგის ფარგლებში, ყურადღება გამახვილდა ფქვილის და ხორბლის ბაზრებზე, როგორც პურის ფასის ცვლილებაზე ზეგამვლენ ბაზრებზე და ა.შ. სააგენტოს პოზიციით, 2018 წლის 10 დეკემბერს პურის ფასის ზრდის კონკრეტული ფაქტი გონივრული და თავსებადი იყო ბაზარზე კონკურენტულ გარემოსთან და წარმოადგენდა კომპანიების გონივრულ/დანახარჯებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნებოდა რენტაბელური ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება.

დოკუმენტის ნახვა
ავტოდაზღვევის ბაზრის მონიტორინგი
2020-06-11

კონკურენციის სააგენტომ განახორციელა ავტოდაზღვევის (CASCO) ბაზრის მონიტორინგი, რომლის ფარგლებშიც, სააგენტოს მიერ მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, დეტალური ანალიზისა და მრავალმხრივი შეფასების საფუძველზე, შესწავლილ იქნა 2015-2019 წლების პერიოდი და დადგინდა შესაბამისი ბაზრის თავსებადობა კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების ბაზრის სექტორული მონიტორინგი
2020-04-27

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების ბაზრის სექტორული მონიტორინგი დაასრულა, რომელსაც საფუძვლად დაედო საქართველოს პარლამენტის წევრის, ბექა ნაცვლიშვილისა და საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის მომართვები. მონიტორინგის პროცესში დადგინდა, რომ შესაბამის ბაზარზე ადგილი არ აქვს ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის დარღვევის სავარაუდო ფაქტს, ვინაიდან შესაბამის ბაზარზე არ არსებობს დომინირებული მდგომარეობის მქონე სუბიექტი. ასევე, არ გამოიკვეთა კანონის მე-7 მუხლის სავარაუდო დარღვევის ფაქტი. სააგენტოს მიერ გაიცა რეკომენდაცია - საცალო ბაზრის სუსტი მოთამაშეების ინტერსების დამცავი საკანონმდებლო ნორმის შემოღების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადებაზე. ასევე, გაცემულ იქნა რეკომენდაცია შესაბამის ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტების მიმართაც.


 
დოკუმენტის ნახვა
ჩვილ ბავშვთა კვების ბაზრის მონიტორინგი
2020-04-21

კონკურენციის სააგენტომ განახორციელა ჩვილ ბავშვთა კვების ბაზრის მონიტორინგი. მონიტორინგის ფარგლებში, სააგენტოს მიერ მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, დეტალური ანალიზისა და მრავალმხრივი შეფასების საფუძველზე, შესწავლილ იქნა 2014-2019 წლების პერიოდი და დადგინდა შესაბამისი ბაზრის (0-დან 6 თვემდე ჩვილ ბავშვთა კვებისთვის განკუთვნილი ადაპტირებული ნარევი) თავსებადობა კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტების ბაზრის მონიტორინგი
2020-03-19

კონკურენციის სააგენტომ განახორციელა ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტების ბაზრის მონიტორინგი. მონიტორინგის ფარგლებში, სააგენტოს მიერ მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, დეტალური ანალიზისა და მრავალმხრივი შეფასების საფუძველზე, შესწავლილ იქნა 2013-2017 წლების პერიოდი, რის შედეგადაც, დადგინდა იდენტიფიცირებული შესაბამისი ბაზრის თავსებადობა კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
სასტუმროების ონლაინ-დაჯავშნის ბაზრის მონიტორინგი
2019-06-06

კონკურენციის სააგენტოს მიერ განხორციელდა სასტუმროების დაჯავშნის ონლაინ პლატფორმების ბაზრის მონიტორინგი. მონიტორინგის ფარგლებში, გამოიკვეთა, რომ ბაზარზე მოქმედ რამდენიმე კომპანიას ხელშეკრულებებში გამოყენებული ჰქონდა ფართო MFN პირობები (საუკეთესო ფასის გარანტია). საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, სააგენტომ კომპანიებს ფართო MFN პირობების კორექტირება მოსთხოვა, რაც მონიტორინგის პროცესშივე იქნა შესრულებული ეკონომიკური აგენტების მხრიდან.

დოკუმენტის ნახვა
მგზავრთა ავიაგადაყვანის ბაზრის მონიტორინგი
2016-02-02

კონკურენციის სააგენტოს მიერ განხორციელდა მგზავრთა ავიაგადაყვანის ბაზრის მონიტორინგი და ამ ბაზარზე არსებული კონკურენტული გარემოს მდგომარეობის შეფასება. მონიტორინგი შედეგად დადგინდა, რომ მგზავრთა ავიაგადაყვანის ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენტული გარემოა, ბაზარი ვითარდება, ფართოვდება და არ არსებობს ბაზარზე შესვლის ხელოვნური ბარიერები.

დოკუმენტის ნახვა
ყავის ბაზრის მონიტორინგი
2015-06-03

კონკურენციის სააგენტოს მიერ განხორციელდა ყავის ბაზრის მონიტორინგი. მონიტორინგის ფარგლებში არ გამოკვეთილა შესაბამის ბაზარზე კონკურენციის კანონმდებლობის საწინააღმდეგო რაიმე ფაქტობრივი გარემოება თუმცა, სააგენტოს მიერ შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოზე გაიცა რეკომენდაციები, რომელიც შეეხებოდა ხარისხის კონტროლის გამკაცრების საჭიროებისა და ყავაში სხვა სახის მინარევების შერევის ფაქტების შესწავლის აუცილებლობას.

დოკუმენტის ნახვა