საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
ფიზიკურ პირ თემურ ბოლქვაძის და შპს „ლეგომეტალის“ საქმე
2023-05-18

სააგენტოსთვის წინასწარ წერილობით შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციების სააგენტოსთვის შეუტყობინებლობის შესაძლო ფაქტების გამოვლენისა და მათზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, სააგენტოს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში, გამოვლინდა კონცენტრაცია, რომელიც ეკონომიკურმა აგენტებმა განახორციელეს სააგენტოსთვის წინასწარი წერილობითი შეტყობინებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების გარეშე.


კერძოდ, 2022 წლის 10 ოქტომბერს, ფ/პ თემურ ბოლქვაძესა და ფ/პ ფრიდონ კომახიძეს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც, თემურ ბოლქვაძე გახდა შპს „ლეგომეტალის“ (ს/კ 400290608) 100%-იანი წილის მფლობელი. ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების სააგენტოში წარმოდგენის ვალდებულების მქონე პირს ფ/პ თემურ ბოლქვაძესა დაეკისრა ჯარიმა 1 000 ლარის ოდენობით და დაევალა განხორციელებული კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების კანონმდებლობით დადგენილი სახით სააგენტოში წარმოდგენა.  განხორციელებული კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის შესწავლის მიზნით, სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა ფერადი ლითონის ჯართით ექსპორტის ბაზარზე. ფერადი ლითონის ჯართით ექსპორტის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 271,7 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 46, ბაზრის ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 1 474,77, რაც საშუალოდ კონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია.   


აღნიშნულიდან გამომდინარე, ასევე მიღებული და დამუშავებული დოკუმენტაციის თანახმად, კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ დაადგინა, საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ დაადგინა, რომ ფ/პ თემურ ბოლქვაძეს მიერ შპს „ლეგომეტალის“ 100%-იანი წილის შეძენით განხორციელებული კონცენტრაცია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას საქართველოს ან მისი ნაწილის სასაქონლო ან მომსახურების ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
შპს „რონიკოს“ და შპს „ართთაიმის“ საქმე
2023-05-18

სააგენტოსთვის წინასწარ წერილობით შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციების სააგენტოსთვის შეუტყობინებლობის შესაძლო ფაქტების გამოვლენისა და მათზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, სააგენტოს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში, გამოვლინდა კონცენტრაცია, რომელიც ეკონომიკურმა აგენტებმა განახორციელეს სააგენტოსთვის წინასწარი წერილობითი შეტყობინებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების გარეშე.


კერძოდ, 2022 წლის 27 ოქტომბერს, ოქტომბერს, შპს „რონიკოს“ (ს/კ 203836974) მიერ განხორციელდა შპს „ართთაიმის“ (ს/კ 202356672) 100%-იანი წილის შეძენა. ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების სააგენტოში წარმოდგენის ვალდებულების მქონე ეკონომიკურ აგენტს - შპს „რონიკოს“ დაეკისრა ჯარიმა 13 919 ლარის ოდენობით და დაევალა განხორციელებული კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების კანონმდებლობით დადგენილი სახით სააგენტოში წარმოდგენა.  სააგენტოს შეფასების ლოგიკა ეყრდნობა იმ დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებას, რომ კონცენტრაციის მხარეები შერწყმამდე მოქმედებდნენ სხვადასხვა სასაქონლო ბაზრებზე და არ არიან დაკავშირებული მოთხოვნა-მიწოდების ჯაჭვით, ამდენად, თითოეული მხარის შესაბამისი ბაზრის სტრუქტურის განხილვის საჭიროება არ დგას.


განხორციელებული კონცენტრაციის შედეგად, კონცენტრაციის დონე არ იცვლება არც ერთ შესაბამის ბაზარზე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ დაადგინა, რომ შპს „რონიკოს“ და შპს „ართთაიმს“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია არ ცვლის შესაბამისი ბაზრის სასაქონლო სტრუქტურას, და, გამომდინარე აქედან, კონცენტრაცია თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.


 

დოკუმენტის ნახვა
შპს „სილქ როუდ ენჯინეარინგის“ და შპს „ფარმარეას“ საქმე
2023-05-18

სააგენტოსთვის წინასწარ წერილობით შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციების სააგენტოსთვის შეუტყობინებლობის შესაძლო ფაქტების გამოვლენისა და მათზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, სააგენტოს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში, გამოვლინდა კონცენტრაცია, რომელიც ეკონომიკურმა აგენტებმა განახორციელეს სააგენტოსთვის წინასწარი წერილობითი შეტყობინებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების გარეშე.


კერძოდ, 2022 წლის 18 ოქტომბერს, შპს „სილქ როუდ ენჯინეარინგის“ (ს/კ 405373509) მიერ განხორციელდა შპს „ფარმარეას“ (ს/კ 404518900) 100%-იანი წილის შეძენა. ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების სააგენტოში წარმოდგენის ვალდებულების მქონე ეკონომიკურ აგენტს - შპს „სილქ როუდ ენჯინეარინგს“ დაეკისრა ჯარიმა 15 290 ლარის ოდენობით და დაევალა განხორციელებული კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების კანონმდებლობით დადგენილი სახით სააგენტოში წარმოდგენა. შპს „სილქ როუდ ენჯინეარინგი“ მოქმედებს სასოფლო სამეურეო ტექნიკის და მარაგ-ნაწილების იმპორტისა და რეალიზაციის ბაზარზე, ხოლო შპს „ფარმარეა“ - სასოფლო სამეურეო ტექნიკის და მარაგ-ნაწილების იმპორტის, რეალიზაციისა და სერვისის ბაზარზე. განხორციელებული კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის შესწავლის მიზნით, სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და მარაგ-ნაწილების პროდუქციულ ბაზარზე ეროვნულ დონეზე.


სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით საბითუმო ვაჭრობის ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 169.3 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 134, ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 463,14, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით იმპორტის  მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 186,4 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 1175, ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 463,14, რაც ასევე დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია.


აღნიშნულიდან გამომდინარე, ასევე მიღებული და დამუშავებული დოკუმენტაციის თანახმად, კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ დაადგინა, რომ შპს შპს „სილქ როუდ ენჯინეარინგსა“ და შპს „ფარმარეას“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას საქართველოს ან მისი ნაწილის სასაქონლო ან მომსახურების ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
ფ/პ „ზაზა გოგოტიშვილის“ და შპს „სი ემ სის“ საქმე
2022-11-21

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, ფ/პ „ზაზა გოგოტიშვილის“ და შპს „სი ემ სის“ მიერ ერთობლივი საწარმოს დაფუძნების გზით დაგეგმილ კონცენტრაციასთან დაკავშირებით თანხმობა გასცა. კონცენტრაცია სამშენებლო მასალების იმპორტის/ექსპორტის, სამშენებლო და არქიტექტურული მომსახურების ბაზრებს ეხება. სააგენტოს შეფასებით, შესაბამისი ბაზარი/ბაზრები დაბალკონცენტრირებულია. კონცენტრაციის მონაწილე მხარეების, ასევე მათი ურთიერთდამოკიდებული ეკონომიკური აგენტების საბაზრო წილის გათვალისწინებით, დაგეგმილ კონცენტრაციას ბაზარზე არსებითი გავლენა არ ექვს და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
სან პეტროლიუმ ჯორჯიას საქმე II
2022-10-20

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“ მიერ შპს „იბერია სერვისის“ საკუთრებაში არსებულ ავტოგასამართ სადგურზე კონტროლის მოპოვების გზით განსახორციელებელ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. განსახორციელებელი კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის შესწავლის მიზნით, სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა როგორც ეროვნულ, ასევე ლოკალურ - ქ. ბათუმის დონეზე. ეროვნულ დონეზე საცალო ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა - 1 322 225 ათასი ლიტრი; საცალო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 506; საცალო ბაზარზე მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 1232; ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 906; HHI (ჰერფინდალ ჰირშმანის ინდექსი) კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ - 913. ქ. ბათუმში საცალო ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა - 130 320 ათასი ლიტრი; საცალო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 37; საცალო ბაზარზე მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 77; ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 1117; HHI (ჰერფინდალ ჰირშმანის ინდექსი) კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ - 1140. შესაბამისად დადგინდა, რომ როგორც ეროვნულ, ასევე ლოკალურ დონეზე შესაბამისი ბაზრის საცალო დონე დაბალკონცენტრირებულია და კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს ინდექსის არსებით ცვლილებას როგორც ეროვნულ, ასევე ლოკალურ - ქ. ბათუმის დონეზეც.

დოკუმენტის ნახვა
სან პეტროლიუმ ჯორჯიას საქმე I
2022-08-24

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“ მიერ 23 ეკონომიკური აგენტის საკუთრებაში არსებულ 32 ავტოგასამართ სადგურზე კონტროლის მოპოვების გზით განსახორციელებელ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. კონცენტრაცია ეხება საავტომობილო საწვავის (ბენზინი, დიზელი) საცალო სარეალიზაციო ბაზარს.


კონცენტრაციის განხილვის პროცესში დადგენილი გარემოებებით, გამოიკვეთა შემდეგი: საცალო ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა - 1 322 225 ათასი ლიტრი; საცალო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 506; საცალო ბაზარზე მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 1232; ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 868; HHI (ჰერფინდალ ჰირშმანის ინდექსი) კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ - 924. შესაბამისი ბაზრის საცალო დონე დაბალკონცენტრირებულია და კონცენტრაციის შედეგად ინდექსი იზრდება 56 ერთეულით, რაც არ წარმოადგენს არსებით ცვლილებას. უმნიშვნელოა კონცენტრაციის ინდექსის მოსალოდნელი ცვლილება ბაზრის იმპორტის დონეზეც, რომელიც კონცენტრაციამდე შეადგენდა 1375 ერთეულს, ხოლო კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ მოსალოდნელია ზრდა 1417 ერთეულამდე. შესაბამისად, კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ დაადგინა, რომ შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“ მიერ 23 ეკონომიკური აგენტის საკუთრებაში არსებულ 32 ავტოგასამართ სადგურზე კონტროლის მოპოვების გზით განსახორციელებელი კონცენტრაცია არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას საქართველოს ან მისი ნაწილის სასაქონლო ან მომსახურების ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან. კერძოდ, შესაბამისი ბაზარი/ბაზრები დაბალკონცენტრირებული და ზომიერად კონცენტრირებულია, ხოლო კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს HHI ინდექსის არსებით ცვლილებას.

დოკუმენტის ნახვა
ევროპის უნივერსიტეტის და ჯო ენის სამედიცინო ცენტრის საქმე
2022-08-18

სააგენტოსთვის წინასწარ წერილობით შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციების სააგენტოსთვის შეუტყობინებლობის შესაძლო ფაქტების გამოვლენისა და მათზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, სააგენტოს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში, გამოვლინდა კონცენტრაცია, რომელიც ეკონომიკურმა აგენტებმა განახორციელეს სააგენტოსთვის წინასწარი წერილობითი შეტყობინებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების გარეშე.


კერძოდ, 2022 წლის 27 აპრილს, შპს „ევროპის უნივერსიტეტის“ (ს/კ 201954956) მიერ განხორციელდა ა(ა)იპ „ჯო ენის სამედიცინო ცენტრზე“ (ს/კ 201954242) კონტროლის მოპოვება/კონცენტრაცია. ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების სააგენტოში წარმოდგენის ვალდებულების მქონე ეკონომიკურ აგენტს - შპს „ევროპის უნივერსიტეტს“ დაეკისრა ჯარიმა 15 000 ლარი ოდენობით და დაევალა განხორციელებული კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების კანონმდებლობით დადგენილი სახით სააგენტოში წარმოდგენა. შპს „ევროპის უნივერსიტეტი“ მოქმედებს საგანმანათლებლო ბაზარზე, ხოლო ა(ა)იპ „ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი“ - სამედიცინო სერვისების მიწოდების ბაზარზე. განხორციელებული კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოზე ზეგავლენის შეფასების ფარგლებში, სააგენტომ შეისწავლა კონცენტრაციის დონე დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ბაზარზე - HHI 1290 და სამედიცინო სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების მიწოდების ბაზარზე - HH 398.


განხორციელებული კონცენტრაციის შედეგად, კონცენტრაციის დონე არ იცვლება არც ერთ შესაბამის ბაზარზე. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ დაადგინა, რომ შპს „ევროპის უნივერსიტეტს“ და ა(ა)იპ „ჯო ენის სამედიცინო ცენტრს“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას საქართველოს ან მისი ნაწილის სასაქონლო ან მომსახურების ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
ანაგის და ჯი თი სი თრეიდინგის საქმე
2022-05-20

სააგენტოსთვის წინასწარ წერილობით შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციების სააგენტოსთვის შეუტყობინებლობის შესაძლო ფაქტების გამოვლენისა და მათზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, სააგენტოს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში, გამოვლინდა კონცენტრაცია, რომელიც ეკონომიკურმა აგენტებმა სააგენტოსთვის წინასწარი წერილობითი შეტყობინებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების გარეშე განახორციელეს.


კერძოდ, 2021 წლის 17 ნოემბერს, შპს „ანაგის“ (ს/კ 245416401) მიერ განხორციელდა შპს „ჯი თი სი თრეიდინგის“ (ს/კ 406249625) 50%-იანი წილის შეძენა. კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების სააგენტოში წარმოდგენის ვალდებულების მქონე ეკონომიკურ აგენტს - შპს „ანაგს“, შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში დაეკისრა ჯარიმა 45 000 ლარი ოდენობით. ამასთან, შპს „ანაგს“ დაევალა განხორციელებული კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების კანონმდებლობით დადგენილი სახით სააგენტოში წარმოდგენა. მიღებული და დამუშავებული დოკუმენტაციის თანახმად, კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ დაადგინა, რომ შპს „ანაგს“ და შპს „ჯი თი სი თრეიდინგს“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას საქართველოს ან მისი ნაწილის სასაქონლო ან მომსახურების ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
ჯეო ჰოსპიტალსის და ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკურის საქმე
2022-04-15

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა შეტყობინება შპს „ჯეო ჰოსპიტალს“ (ს/კ 404907730) და შპს „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკურს“ (ს/კ 406055879) შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ. შეტყობინება მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, უკავშირდებოდა საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს თანხმობით, შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“, როგორც შემძენის მიერ შპს „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკურზე“ საკუთრების უფლების მოპოვებას მისი 100%-იანი წილის შეძენის გზით.


საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ დაადგინა, რომ შპს „ჯეო ჰოსპიტალს“ და შპს „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკურს“ შორის დაგეგმილი კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას საქართველოს ან მისი ნაწილის სასაქონლო ან მომსახურების ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან. კერძოდ, შესაბამისი ბაზარი/ბაზრები დაბალკონცენტრირებულია და კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს HHI ინდექსის არსებით ცვლილებას.

დოკუმენტის ნახვა
ჯეოფაიფის და სიბელის საქმე
2021-12-20

სააგენტოსთვის წინასწარ წერილობით შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციების სააგენტოსთვის შეუტყობინებლობის შესაძლო ფაქტების გამოვლენისა და მათზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, სააგენტოს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში, გამოვლინდა კონცენტრაცია, რომელიც ეკონომიკურმა აგენტებმა განახორციელეს სააგენტოსთვის წინასწარი წერილობითი შეტყობინებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების გარეშე. კერძოდ, 2021 წლის 20 აპრილს შპს „ჯეოფაიფის“ (ს/კ 404968282) მიერ განხორციელდა შპს „სიბელის“ (ს/კ 400178981) 100%-იანი წილის შეძენა. კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების სააგენტოში წარმოდგენის ვალდებულების მქონე ეკონომიკურ აგენტს - შპს „ჯეოფაიფს“, შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში დაეკისრა ჯარიმა 15 000 ლარი ოდენობით. ამასთან, შპს „ჯეოფაიფს“ დაევალა განხორციელებული კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების კანონმდებლობით დადგენილი სახით სააგენტოში წარმოდგენა.


განხორციელებული კონცენტრაცია ეხებოდა გათბობისა და შესაბამისი წყალგაყვანილობის, მათთან დაკავშირებული სისტემების ბაზარს. კონცენტრაციის კონკურენტული ეფექტის შეფასებისა და შესაბამისი ბაზრის ანალიზის ფარგლებში, გამოიკვეთა, რომ 2020 წელს ბაზრის მოცულობამ შეადგინა 118 მილიონი ლარი; იმპორტი განახორციელა 240-მა ეკონომიკურმა აგენტმა; ბაზარზე კონცენტრაციის - ჰერფინდალ ჰირშმანის ინდექსმა (HHI) შეადგინა 476 ერთეული - რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. შესაბამისად, საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ დაადგინა, რომ შპს „ჯეოფაიფსა“ და შპს „სიბელს“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას საქართველოს ან მისი ნაწილის სასაქონლო ან მომსახურების ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან. კერძოდ, განსახილველი სასაქონლო ბაზარი, HHI ინდექსის გათვალისწინებით, დაბალკონცენტრირებულია და განხორციელებული კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს აღნიშული მაჩვენებლის არსებით ცვლილებას.

დოკუმენტის ნახვა
ქართული სადისტრიბუციო მარკეტინგული კომპანიისა და ლევორის საქმე
2021-12-07

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა შეტყობინება შპს „ქართულ სადისტრიბუციო მარკეტინგულ კომპანიასა“ და შპს „ლევორს“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ. შეტყობინება მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, უკავშირდებოდა შპს „ქართული სადისტრიბუციო მარკეტინგული კომპანიის“ მიერ შპს „ლევორის“ 100% წილის მფლობელისაგან 44,995% წილის შეძენას. სააგენტომ დაადგინა, რომ შპს „ქართულ სადისტრიბუციო მარკეტინგულ კომპანიასა“ და შპს „ლევორს“ შორის დაგეგმილი კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას საქართველოს ან მისი ნაწილის სასაქონლო ან მომსახურების ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან. კერძოდ, მხარეები ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებენ სხვადასხვა შესაბამის ბაზრებზე და დაგეგმილი კონცენტრაცია ვერ მოახდენს გავლენას შესაბამისი ბაზრის კონცენტრაციის ინდექსზე.

დოკუმენტის ნახვა
„მონდელიზ ნიდერლანდ სერვისის ბი. ვი.“-სა და „ჩიპიტა ინდასთრიალ ქომერშიალ ქომფანი ეს. ეი.“-ს საქმე
2021-08-10

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა შეტყობინება „მონდელიზ ნიდერლანდ სერვისის ბი. ვი.“-სა (Mondelez Nederland Services B.V.) და „ჩიპიტა ინდასთრიალ ქომერშიალ ქომფანი ეს. ეი.“-ს (Chipita Industrial and Commercial Company S.A.) შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ. შეტყობინება მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, უკავშირდებოდა „მონდელიზის“ მიერ მის სრულ მფლობელობაში მყოფი შვილობილი კომპანიის, „მონდელიზ ნიდერლანდ სერვისის ბი. ვი.“-ს მეშვეობით, შპს „ქომფეთროლ ესთაბლიშმენთ საიფრუსის“, შპს „ქრაირედ ინვესთმენთსი“-სგან და სხვა გამყიდველებისგან, „ჩიპიტა ინდასთრიალ ენდ ქომერშალ ქომფანი ეს. ეი“-ზე და მის პირდაპირ და არაპირდაპირ კონტროლს დაქვემდებარებულ შვილობილ კომპანიებზე დაგეგმილ ერთპიროვნული კონტროლის მოპოვებას. სააგენტომ დაადგინა, რომ „მონდელიზ ნიდერლანდ სერვისის ბი. ვი.“-ისა და „ჩიპიტა ინდასთრიალ ქომერშიალ ქომფანი ეს. ეი.“-ს შორის დაგეგმილი კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას საქართველოს ან მისი ნაწილის სასაქონლო ან მომსახურების ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან. კერძოდ, განსახილველი სასაქონლო ბაზარი, HHI ინდექსის გათვალისწინებით, დაბალკონცენტრირებულია და კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს აღნიშული მაჩვენებლის არსებით ცვლილებას.

დოკუმენტის ნახვა
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის და შპს
2020-08-24

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებით, ეკონომიკური აგენტების მიერ წარმოდგენილი შეტყობინება - სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის“ და შპს „გნ კოს“ მოსალოდენელი კონცენტრაციის თაობაზე.-,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია. კონკურენციის სააგენტოს თანხმობის მოპოვების პირობით, სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“, როგორც მყიდველი, სს „ევექსის ჰოსპიტლებისგან“ შეიძენს შპს „გნ კო“-ს წილთა 40%-ს, რომელიც წარმოადგენს შპს „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკის“ 100%-იანი წილის მესაკუთრეს. კონცენტრაციის შეფასების მეთოდოლოგიით, ბაზრის მსხვილ მოთამაშეს სს „ევექსის ჰოსპიტალებს“ აკლდება შპს „გნ კო“ და მასთან დაკავშირებული მეწარმე სუბიექტების შემოსავლების მოცულობა, რაც ქმნის შესაბამის სასაქონლო ბაზარზე კონცენტრაციის შემცირების მოცემულობას.

დოკუმენტის ნახვა
საქართველოს კაპიტალისა და თბილისის მწვანე სკოლის საქმე
2019-08-16

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „საქართველოს კაპიტალსა“ და შპს „თბილისის მწვანე სკოლას“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „საქართველოს კაპიტალის“ მიერ შპს „თბილისის მწვანე სკოლის“ 80%-იანი წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის პროდუქციულ ბაზრად განისაზღვრა კერძო სკოლების მიერ შეთავაზებული ზოგადსაგანმანათლებლო მომსახურება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
საქართველოს კაპიტალისა და ბაქსვუდის სკოლის საქმე
2019-07-25

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „საქართველოს კაპიტალსა“ და შპს „ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისს“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „საქართველოს კაპიტალის“ მიერ შპს „ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისის“ 80%-იანი წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის პროდუქციულ ბაზრად განისაზღვრა კერძო სკოლების მიერ შეთავაზებული ზოგადსაგანმანათლებლო მომსახურება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
საქართველოს კაპიტალის, ბრიტანულ-ქართული აკადემიისა და ბრიტანული საერთაშორისო სკოლის საქმე
2019-06-19

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „საქართველოს კაპიტალს“, შპს „ბრიტანულ-ქართულ აკადემიასა“ და ა(ა)იპ „თბილისის ბრიტანულ საერთაშორისო სკოლას“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „საქართველოს კაპიტალის“ მიერ შპს „ბრიტანულ-ქართულ აკადემიის“ 70%-იანი წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის პროდუქციულ ბაზრად განისაზღვრა კერძო სკოლების მიერ შეთავაზებული ზოგადსაგანმანათლებლო მომსახურება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
საქართველოს კაპიტალისა და მოტორსტარის საქმე
2019-06-13

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „საქართველოს კაპიტალსა“ და შპს „მოტორსტარს“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „საქართველოს კაპიტალის“ მიერ შპს „მოტორსტარის“ 80%-იანი წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის პროდუქციულ ბაზრად განისაზღვრა ავტოტრანსპორტის რემონტის (მომსახურების) და ავტონაწილების სასაქონლო ბაზრები, რომლებიც, თავის მხრივ, დაიყო ავტონაწილების იმპორტის, ავტონაწილებით საბითუმო ვაჭრობისა და ავტონაწილების საცალო რეალიზაციის, ასევე ავტოტრანსპორტის რემონტისა და მომსახურების საბაზრო დონეებად. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
ამერიტექისა და სმაილის საქმე
2018-07-06

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება შპს „ამერიტექსა“ და შპს „სმაილს“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა აღნიშნული კომპანიების მიერ ერთობლივი საწარმოს შექმნას. სააგენტომ შეისწავლა კომპიუტერული და მობილური ელექტროტექნიკის, საოჯახო და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბაზრები, ამ ბაზარზე მოქმედი სუბიექტები, კომპანიების წილები და ბაზარზე არსებული ვითარება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
მედკაპიტალისა და მედისონ ჰოლდინგის საქმე
2018-06-08

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება შპს „მედკაპიტალსა“ და „მედისონ ჰოლდინგს“ შორის მოსალოდნელი კონცენტრაციის თაობაზე, რაც გულისხმობდა შპს „მედკაპიტალის“ მიერ შპს „მედისონ ჰოლდინგის“ 100% წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრად განისაზღვრა ქალაქ თბილისის ამბულატორიული მომსახურების ბაზარი და შესწავლილ იქნა როგორც ამ ბაზარზე მოქმედი სუბიექტები, ისე კონცენტრაციას დაქვემდებარებული კომპანიების წილები და ბაზარზე არსებული ვითარება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
ალტასა და მეტრომარტის საქმე
2017-12-04

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება შპს „ალტასა“ და შპს „მეტრომარტს“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა შპს „ალტას“ მიერ შპს „მეტრომარტის“ 50% წილის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესწავლილ იქნა ელექტროსაქონლის იმპორტის, საცალო ვაჭრობის, საყოფაცხოვრებო საქონლისა და საკომუნიკაციო მოწყობილობების მომსახურებისა და რემონტის ბაზარები, ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტები და კონცენტრაციას დაქვემდებარებული კომპანიების წილები. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
ცემენტ ინვესტ ბი.ვისა და ჰაიდელბერგ ცემენტის საქმე
2017-10-06

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა ნიდერლანდებში რეგისტრირებული „ცემენტ ინვესტ ბი.ვისა“ და სვეტლანა ლამბრიანოვას, ასევე ნიდერლანდებში რეგისტრირებული „ჰაიდელბერგ ცემენტ სენტრალ იუროფ ისთ ჰოლდინგ ბი ვისთან“ და რობერტ ბეჟუაშვილთან დაგეგმილი კონცენტრაციის შეტყობინება. შესაბამისი ბაზრის შესწავლისა და კონცენტრაციის მოსალოდნელი ეფექტების შეფასების შემდეგ, სააგენტომ აღნიშნული კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად მიიჩნია და გასცა დადებითი დასკვნა.

დოკუმენტის ნახვა
ჯიპისისა და ეი-ბი-სი ფარმაციას საქმე
2016-12-28

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „ჯიპისისა“ და სს „ეი-ბი-სი ფარმაციას“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „ჯიპისის“ მიერ სს „ეი-ბი-სი ფარმაციის“ აქციათა 100%-ის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრად განისაზღვრა ფარმაცევტული კომპანიების პროდუქციის რეალიზაციის ბაზარი, შესწავლილ იქნა ბაზარზე მოქმედი კომპანიებისა და კონცენტრაციას დაქვემდებარებული ეკონომიკური აგენტების წილები და ზოგადად, შესაბამის ბაზარზე არსებული ვითარება. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
ჯანდაცვის ჯგუფისა და ჯიპისის საქმე
2016-04-28

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფსა“ და სს „ჯიპისის“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის“ მიერ სს „ჯიპისის“ აქციათა 100%-ის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრებად განისაზღვრა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებების, ფარმაცევტული კომპანიების პროდუქციის რეალიზაციის და სამედიცინო სადაზღვევო მომსახურების ბაზარები. შესაბამის ბაზრებზე არსებული ვითარების შესწავლის შემდგომ, სააგენტომ დაგეგმილი კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად მიიჩნია.

დოკუმენტის ნახვა
ალტასა და ევროტექნიკს ჯორჯიას საქმე
2016-03-07

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება შპს „ალტასა“ და შპს „ევროტექნიკს ჯორჯიას“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა აღნიშნული კომპანიების მიერ ერთობლივი საწარმოს შექმნას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრებად განისაზღვრა კომპიუტერული და მობილური ელექტროტექნიკის, საოჯახო და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის და ელექტროტექნიკის მონტაჟთან დაკავშირებული მომსახურების ბაზარები. სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.

დოკუმენტის ნახვა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსისა და გნ კო-ს საქმე
2015-07-28
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა“ შემოიტანა შეტყობინება კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა აღნიშნული კომპანიის მიერ ფიზიკური პირების - გიორგი ინგოროყვასა და ნინო დარახველიძისგან შპს „გნ კოს“ წილთა 50%-ის შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრებად განისაზღვრა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების ბაზარები. ბაზარზე არსებული ვითარების შესწავლის შედეგად, სააგენტომ დაგეგმილი კონცენტრაცია კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად მიიჩნია, თუმცა კომპანიას განხორციელებულ ოპერაციებთან დაკავშირებით ყოველწლიური ინფორმაციის წარმოდგენის ვალდებულებაც დააკისრა.
დოკუმენტის ნახვა
ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიასა და თბილცემენტ გრუპის საქმე
2015-06-09
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიამ“ შემოიტანა შეტყობინება კონცენტრაციის შესახებ, რაც გულისხმობდა აღნიშნული კომპანიის მიერ შპს „თბილცემენტ გრუპის“ სასაქონლო ბეტონის წარმოებასთან დაკავშირებული ძირითადი საშუალებების (საოპერაციო აქტივების) შეძენას. სააგენტოს მიერ შესაბამის ბაზრად განისაზღვრა ბეტონის ბაზარი, შესწავლილ იქნა ამ ბაზარზე არსებული ვითარება, კომპანიების წილები და აღნიშნული კონცენტრაცია მიჩნეულ იქნა კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად.
დოკუმენტის ნახვა