საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
მოკვლევის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები
დაუშვებლობის გადაწყვეტილებები
მოკვლევის შეწყვეტა
,,MGL GEORGIA“-ს საქმე
2023-08-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს ,,MGL GEORGIA“-ს საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა. საკითხი ეხებოდა - შპს ,,ჯნს ჯორჯიას“ მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის და 113 მუხლის შესაძლო დარღვევის ფაქტს. მოკვლევის ფარგლებში მიღებული და დამუშავებული ინფორმაციის შესაბამისად, მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის მხრიდან კანონდარღვევის ფაქტი არ დადასტურდა.  

დოკუმენტის ნახვა
„ეს. ი. ეი-ს“ საქმე 2
2023-06-21

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, 2022 წლის 20 სექტემბერს,  შპს ,,ეს.ი.ეი-ს“ 2022 წლის 10 მარტის საჩივრის საფუძველზე განხორციელებული საქმის მოკვლევა დაასრულა, რომლის შედეგადაც  დადასტურდა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 113 მუხლის დარღვევა შპს ,,ბი ეს თის“ მხრიდან.  ხსენებულ კომპანიას დაეკისრა შესაბამისი ფინანსური სანქცია და კანონდარღვევის აღმოფხვრა დაევალა. სააგენტოს მიერ დადგენილი ვალდებულება შპს ,,ბი ეს თის“ მიერ შესრულდა ნაწილობრივ. შესაბამისად, დადგენილი დარღვევის ნაწილობრივ აღმოუფხვრელობის გამო შპს ,,ბი ეს თის “ დაეკისრა ჯარიმა.

დოკუმენტის ნახვა
,,ეს.ი.ეი-ს" საქმე
2022-09-26

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს ,,ეი. სი. ეი“-ს საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა და დარღვევის ფაქტი დაადგინა. საკითხი ეხებოდა - ტურისტული მომსახურების სფეროში მოქმედი შპს ,,ბი ეს თი“-ს  მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 11(3) მუხლის შესაძლო დარღვევის ფაქტს. კერძოდ, მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ  შპს ,,ბი ეს თი“-ს მხრიდან მომჩივანის იდენტური სასაქონლო ნიშნებისა და სატრანსპორტო საშუალებების იერსახის უკანონო გამოყენებას ჰქონდა ადგილი. სააგენტოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, ხსენებულ კომპანიას დაეკისრა შესაბამისი ფინანსური სანქცია და დაევალა კანონდარღვევის აღმოფხვრა.

დოკუმენტის ნახვა
"დელტა დეველოპმენტ გრუპის" საქმე
2021-12-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს ,,დელტა დეველოპმენტ გრუპის“ საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა. საკითხი ეხებოდა - სათარჯიმნო/მთარგმნელობითი მომსახურების სფეროში მოქმედი 5 კომპანიის მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 11(3) მუხლის შესაძლო დარღვევის ფაქტს. მოკვლევის შედეგად დადასტურდა 2 მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 11(3) მუხლის დარღვევა, რაც საქმიან და კომერციულ ურთიერთობებში ISO 9001:2015 სერტიფიკატისა და IQNET-ის შესაბამისი ლოგოს უკანონო გამოყენებაში გამოიხატებოდა. შესაბამისად, კომპანიებს  შესაბამისი ფინანსური სანქცია დაეკისრათ და კანონდარღვევის  აღმოფხვრა დაევალათ.

დოკუმენტის ნახვა
,,ალგორითმის“ საქმე
2021-07-22

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „ალგორითმის“ საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა, რომელიც შპს „ალგორითმის" მხრიდან არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტს ეხებოდა დაასრულა. მოკვლევის შედეგად დადგინდა "კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11(3) მუხლის  დარღვევის ფაქტი. კერძდო, პროდუქციის ისეთი ფორმით პრეზენტირება/რეკლამირება, რაც შეცდომაში შემყვანია და არასწორ წარმოდგენას უქმნის მომხმარებელს. შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, მოპასუხე შპს „ალგორითმს" დაევალა - კომპანიის სარეკლამო პოლიტიკა აწარმოოს იმგვარად, რომ თავიდან იქნას აცილებული მისი და მომჩივანი კომპანიის აღრევისა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის რისკი.

დოკუმენტის ნახვა
,,Free spirit tours“-ის საქმე
2021-04-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს ,,Free spirit tours“-ის საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა. საკითხი ეხებოდა -  შპს ,,სფინქს თრეველის“ მიერ ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 11(3) მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტის (სამეცნიერო-ტექნიკური, საწარმოო ან სავაჭრო ინფორმაციის ან კომერციული საიდუმლოების მისი მფლობელის თანხმობის გარეშე მიღება, მოპოვება, გამოყენება ან გავრცელება) სავარაუდო დარღვევის ფაქტს. მოკვლევის შედეგად არ დადასტურდა შპს ,,სფინქს თრეველის“ მხრიდან არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტი.

დოკუმენტის ნახვა
„სადაზღვევო კომპანია უნისონის“ საქმე
2020-10-07

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ სს „სადაზღვევო კომპანია უნისონის“ საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა და ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11(3) დარღვევის ფაქტი დაადგინა. საკითხი ეხებოდა -  სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგის“ ბათუმის რეგიონალური წარმომადგენლის მხრიდან კონკურენტი კომპანიის რეპუტაციის შემლახავ საქმიანობას. შესაბამისად, სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგს“ დაევალა - დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს გავრცელებული ცნობების უარყოფა შპს ,,Caucasian Metals Terminal“-ისათვის ოფიციალური წერილის გაგზავნის გზით და აღნიშნული ქმედების თაობაზე ინფორმაცია წერილობითი ფორმით მიაწოდოს სს „სადაზღვევო კომპანია უნისონს“ და საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს.

დოკუმენტის ნახვა
"ჯი-თი მოტორსის“ საქმე
2020-09-15

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს ,,ჯი-თი მოტორსის“ საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა დაასრულა და ,,ჯ.თ. მოტორსის“ მხრიდან ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11(3) მუხლის დარღვევა დაადგინა. საკითხი ეხებოდა  - მოპასუხე კომპანიის მხრიდან განხორციელებულ სარეკლამო აქტივობებს, რასაც მომხმარებელი შეცდომაში შეჰყავდა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მოკვლევის მიმდინარეობის პროცესში, შპს ,,ჯ.თ. მოტორსის“ მიერ აღმოფხვრილ იქნა კონკურენციის კანონდარღვევის ფაქტი. კერძოდ, ინტერნეტ სივრცეში განთავსებული ყველა სადავო სარეკლამო რგოლი შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი კონკურენციის კანონმდებლობასთან.

დოკუმენტის ნახვა
“დაზგას“ საქმე
2018-10-18

შპს „დაზგამ“ კონკურენციის სააგენტოში წარმოადგინა საჩივარი შპს „სოლვეის“ მხრიდან არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტზე, რაც, მომჩივანის პოზიციით, გამოიხატებოდა შპს „სოლვეის“ მიერ მომჩივანი კომპანიის ვებ-გვერდის (dazga.ge) ანალოგიური სახელწოდების ვებ-გვერდის ქართული „გე დომენის“ (დაზგა.გე) გამოყენებით მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანაში. სააგენტომ დაადგინა შპს „სოლვეის“ მხრიდან არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტი და კომპანიას დარღვევის ფაქტის აღმოფხვრა დაავალა.

დოკუმენტის ნახვა
„დიზაინ ჰაუსის“ საქმე
2018-05-30

შპს „დიზაინ ჰაუსმა“ კონკურენციის სააგენტოში წარმოადგინა საჩივარი შპს „დნას“ არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტზე, რაც, მომჩივანის პოზიციით, გამოიხატებოდა სოციალურ ქსელ Facebook-ზე - შპს „დიზაინ ჰაუსის“ რეპუტაციისა და ინტერესის შემლახველი ცნობების გავრცელებაში. შპს „დნას“ დაუდგინდა დარღვევა და დაევალა - სოციალურ ქსელ Facebook-ის გვერდიდან იმ პოსტების წაშლა, რომელიც მომხმარებელს შპს „დიზაინ ჰაუსის“ შესახებ არასწორ ინფორმაციას აწვდიდა.

დოკუმენტის ნახვა
"აიტექნიკის" საქმე
2017-07-19

შპს „აიტექნიკმა“ კონკურენციის სააგენტოში წარმოადგინა საჩივარი შპს „აიპლუსის“ არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის სავარაუდო ფაქტზე. მოკვლევის შედეგად, საქმეში განხილული რამდენიმე ეპიზოდიდან ერთ-ერთში, კერძოდ, ვებ- გვერდ - www.itechnics.ge-ის მართვის ნაწილში, დადგინდა შპს ,,აიპლუსის“ მხრიდან არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტი და კომპანიას დაევალა დარღვევის აღმოფხვრა.

დოკუმენტის ნახვა
პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის საქმე
2016-09-15

„ს. ვირსალაძის სახელობის სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტმა“ კონკურენციის სააგენტოში წარმოადგინა საჩივარი შპს „სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტის“ არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტზე, რაც, მომჩივანის პოზიციით, გამოიხატებოდა Facebook-ის გვერდზე კვლევითი ინსტიტუტის შესახებ რეპუტაციის შემლახველი ცნობების გავრცელებაში, თანამშრომლების მოსყიდვაში და ა.შ. მოკვლევის შედეგად, სააგენტომ დაადგინა დარღვევა და მოპასუხეს დარღვევის აღმოფხვრა დაავალა.

დოკუმენტის ნახვა